Psychologenpraktijk de Mijnstreek

Dorpstraat 63
6438 JT
Oirsbeek
  • gezondheidszorgpsychologie
  • cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • coaching/training
  • mindfulnisstraining
  • doelgerichte aanpak met oplossingsgerichte kijk op de situatie
046-4570060
e-mail
website
Annemiek Lipsch

Bedrijfsinfo


Annemiek Lipsch
Na het afronden van de Hbo-opleiding SPH (nu Social Work) wilde ik graag verder studeren aan de universiteit. Ik heb gekozen voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, richting Orthopedagogiek, Gezin en Gedrag. In 2008 ben ik gestart met de postdoctorale opleiding tot Gezondheids-zorgpsycholoog BIG, welke ik in 2011 heb afgerond.

Inmiddels werk ik ruim 15 jaar als behandelaar en heb ik mij ontwikkeld tot een doelgerichte aanpakker met een oplossingsgerichte kijk op de situatie. Samenwerken met de cliënt is voor mij een vanzelfsprekendheid, waarbij ik altijd afstem op ieders mogelijkheden en focus op het beoogde doel of perspectief.

Waarvoor kunt u bij ons terecht
Vanuit onze expertise kunnen wij u diagnostiek en behandeling bieden op het vlak van:

• angsten, onzekerheid
• somberheid, depressieve gevoelens
• impulsiviteit, boosheid
• adhd, druk gedrag
• overspannenheid, 'burnout'
• werk- en studieproblemen
• werkloosheid
• rouwproblematiek; omgaan met verlieservaringen
• relatieproblemen
• lichamelijke klachten, ook als hiervoor nog geen oorzaak is gevonden
• dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
• problemen in het omgaan met mensen
• seksuele problemen
• opvoedingsproblemen
• traumaverwerking

Afhankelijk van de ernst en aard van de klachten besluiten wij samen met u of behandeling in de eerstelijnspraktijk de beste keuze is. In sommige gevallen is doorverwijzing naar een tweedelijnsinstelling nodig voor intensieve, soms langdurige behandeling.

Kinder- en jeugdpsychologie
Wat doet de kinder- en jeugdpsycholoog?

De kinder- en jeugdpsycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van het kind te krijgen. Dit gebeurt door eerst een gezamenlijk gesprek met de ouder(s) en het kind / jongere te voeren. Vervolgens kan er psychologische onderzoek worden verricht, zoals het invullen van vragenlijsten of bij de jongere kinderen een spelobservatie. Daarnaast kan in overeenstemming informatie ingewonnen worden op school. De kinder- en jeugdpsycholoog verricht zelf het psychologisch onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden met de ouder(s) en afhankelijk van de leeftijd, ook met het kind besproken. Wanneer behandeling nodig is, bespreekt de psycholoog of hiervoor een verwijzing nodig is naar bijvoorbeeld de ambulante jeugdhulpverlening of dat deze plaats kan vinden in onze praktijk. Dit is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en de verwachte duur van de behandeling. Wanneer de behandeling in de praktijk kan plaatsvinden wordt met u besproken waaruit begeleiding of behandeling zal bestaan. Soms worden de problemen van het kind via de ouders aangepakt wat betekent dat er een aantal gesprekken met de ouders plaatsvindt.

Bij oudere kinderen of bijvoorbeeld bij angstige of depressieve kinderen werken we vaak met het kind zelf. Meestal zijn er daarnaast ook gesprekken met de ouders. De behandelingen zijn kortdurend en probleemgericht.

Over cognitieve gedragstherapie
Wat is cognitieve gedragstherapie?

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt.

Cognitieve therapie
Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken zij samen uit welke geschiktere manier van denken passend is. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie
In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en therapeut samen.

Crisissituaties
Psychologenpraktijk de Mijnstreek is een eerstelijns GGZ instelling zonder crisisdienst of andere opvang voor crisisgevoelige problematiek. Wij kunnen onvoldoende zorg bieden voor mensen die vaak in een crisis komen.

In deze gevallen zal door ons in overleg met huisarts en cliënt worden overwogen om door te verwijzen naar bijvoorbeeld Zuyderland GGZ (Westelijke Mijnstreek) of Mondriaan (regio Heerlen en Maastricht). Deze instellingen beschikken over een regionale crisisdienst, 7 x 24 uur.

Een cliënt die reeds bij ons in behandeling is, kan met ons contact zoeken om te bespreken wat de best passende aanpak is bij een ontstane crisissituatie.

Dit kan alleen tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts c.q. de dienstdoende huisartsenpost / Nightcare.

Coaching
Bent u iemand die zaken in zijn leven best op de rit heeft, redelijk tot goed functioneert, maar toch tegen vraagstukken aanloopt rondom levensdoel, persoonlijke obstakels én de wens heeft om op een open, eerlijke wijze op zoek te gaan naar uw eigen drijfveren en groeimogelijkheden als mens, ouder/kind, partner, werknemer, manager….? Dan kan een aanmelding bij In2Mind voor u tot de mogelijkheden behoren.

Bovenal is binnen onze praktijk uw hulpvraag leidraad en mag u rekenen op een inhoudelijke onderbouwde, betrokken en bovenal betrouwbare aanpak bij de zoektocht naar het antwoord op uw eigen hulpvraag en behoefte tot persoonlijke groei. Voor ons geldt dat wij u willen bieden, wat wij zelf en ieder ander met ons ook wenst in een begeleiding/ coachingstraject: expertise, betrokkenheid en echtheid in het contact.

Wij hopen dat deze website een beknopte impressie geeft van onze werkwijze en visie. Wij nodigen u van harte uit om evt. vragen via mail of telefonisch te stellen.
_________________________________

Detail info