Basisschool St Dionysius

Oude Markt 15
6365 CJ
Schinnen
  • plezier in leren door optimaal presteren
  • het zelf ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes
  • katholieke basisschool
  • aandacht voor de 21st century skills
  • 203 leerlingen
  • 8 jaargroepen
046-4431885
e-mail
website
Vivian Spapens - directeur

Bedrijfsinfo

Visie en missie
Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en dat ze zich thuis voelen op school. We creëren een omgeving, waarin wij als leerkrachten de kinderen helpen en uitdagen het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Plezier in leren door optimaal presteren.

We zien onze visie als het fundament van onze school. Ze geeft vorm en richting aan de toekomst van de organisatie en ze helpt ons om deze toekomst waar te maken. Met behulp van de visie streven we naar gezamenlijke doelen, vanuit een collectieve ambitie. Bij het formuleren van deze doelen (kleine, haalbare stappen) laten we ons voortdurend inspireren door de visie.
De visie vormt steeds het uitgangspunt voor het maken van beleidskeuzes en geeft de kaders aan, waarbinnen eigen initiatief van leerkrachten mogelijk is.

Kinderen worden door ons begeleid bij het zelf ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes, zodat zij op een goede manier kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs, kunnen uitgroeien tot evenwichtige en autonome mensen, die in relatie met anderen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wij geloven in duidelijkheid, rust, structuur en een prettige werksfeer. Wij hebben hoge, reële verwachtingen van onze leerlingen waarover we eerlijk met alle betrokkenen communiceren. Wij vinden het belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Wij spreken elkaar aan op gedrag en respecteren verschillen tussen kinderen en collega's.

Wij zien en horen iedere leerling. Vanuit een positieve benadering maken we leerlingen bewust van hun eigen leerproces. We maken groepsresultaten zichtbaar in de klas (datamuur). Leerlingen bespreken de resultaten met elkaar. Wij bieden gedifferentieerd onderwijs en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Leerlingen van onze school hebben goede sociale vaardigheden en kunnen zich goed presenteren. Wij besteden veel aandacht aan de sociaal emotionele groei.

Onze naam
De naam van onze school is St. Dionysius. Dat heeft alles te maken met het feit dat onze school in de
dorpskern Schinnen ligt. Dionysius is de patroonheilige van de kerk in Schinnen. De school is vroeger
door het kerkbestuur gesticht. Dit verklaart de naam van onze basisschool. Dionysius was in het begin
van de zesde eeuw bisschop van Parijs. Verhalen over hem vertellen over zijn doorzettingsvermogen.
Hij stond voor zijn zaak en van opgeven wilde hij niet weten. Dit past bij ons.

De organisatie van ons onderwijs
Onze school telt ongeveer 203 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 jaargroepen. De groepen
1/2 zijn gemengde groepen. Tevens hebben wij een combinatiegroep 7-8. Wij werken vanuit het klassikale systeem en vanuit de drie units. Op diverse momenten wordt het klassikale systeem doorbroken
voor lessen en activiteiten, waarbij de groepen op een andere manier ingedeeld worden. De samenstelling van de groepen wordt jaarlijks opnieuw bekeken en is vooral afhankelijk van het aantal leerlingen per groep. Dat aantal is ook bepalend voor de vraag óf en waar combinatiegroepen gevormd
moeten worden. De school streeft ernaar de ouders in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren
over de samenstelling van de groepen. Dit gebeurt via Isy.
Onze brede school BRESS telt 10 klaslokalen, een handvaardigheid lokaal, een speelzaal voor de kleuters, een gymzaal en een vide. In de brede school is tevens een BSO, peuterspeelzaal en een algemene ruimte vertegenwoordigd.

Brede School
We delen het gebouw met de peuterspeelzaal Het Peutersoosje, BSO Humanitas en de Gemeente
Schinnen als beheerder van de gymzaal. Daarmee zijn we een brede school. Dit uit zich in een intensieve samenwerking. Zo presenteren we ons jaarlijks samen op de open dag.

De Gemeente/sportzaal
De Gemeente is de beheerder van de sportzaal. Wij gebruiken deze intensief onder schooltijd, maar
ook op enkele andere momenten in het jaar. Ook buiten de schooluren wordt de sportzaal intensief
gebruikt, onder andere door sportverenigingen als SVO.