Basisschool Schinveld

Kloosterlaan 7-e
6451 EN
Schinveld
 • voor ontwikkeling en welzijn
 • 311 leerlingen
 • een balans vinden tussen persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie
 • aandacht voor de totale ontwikkeling van ieder kind persoonlijk
 • twee kernwaarden staan centraal: ontwikkeling en welzijn
 • klassikaal ingericht
045-5253553
e-mail
website
Marion Kleinen-Fredrix - directeur

Bedrijfsinfo

Onze missie
Ons onderwijs is erop gericht om kinderen voor te bereiden op een passende plaats in een maatschappij die zich kenmerkt door een multiculturele samenleving en snelle ontwikkelingen die sterk gericht zijn op kennis, technologie en duurzaamheid. Een kind dat onze school verlaat is in staat om met de verworven kennis en vaardigheden door te stromen naar vervolgonderwijs dat bij hem of haar past en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Onze visie
Wij willen kinderen leren een balans te vinden tussen persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie; tussen enerzijds zelfstandigheid en zelfredzaamheid en anderzijds betrokkenheid op elkaar en verantwoordelijkheid voor anderen en de wereld om ons heen. Leren is voor elk kind van groot belang voor het functioneren in de samenleving. Basisschool Schinveld is een school die aandacht heeft voor de totale ontwikkeling van ieder kind persoonlijk. We ondersteunen de leerlingen om alles uit hun mogelijkheden te halen door een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen.

Twee kernwaarden staan centraal in de visie van onze school: ontwikkeling en welzijn.

Ontwikkeling: Ons onderwijs richt zich op de vorming van het denken dat uiteindelijk, naast het behalen van opbrengsten op het gebied van o.a. lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie, moet resulteren in het vermogen tot zelfstandige oordeelsvorming.

Welzijn: Het belang van kennis van het gevoelsleven wordt steeds beter ingezien. Zelfkennis en kennis van de leefwereld en de belevingswereld van anderen is noodzakelijk in elke succesvolle sociale interactie. Het respecteren van verschillen tussen mensen en hiermee om kunnen gaan, is van doorslaggevend belang in het maatschappelijk functioneren. Het gaat hierbij dus ook om het ontwikkelen van goed gedrag en sociale competenties.

Bij beide kernwaardes zijn het handelen, de ontwikkeling van de wil, het vermogen om eigen keuzes te maken en voorgenomen besluiten daadwerkelijk uit te voeren van groot belang.

De opdracht van Basisschool Schinveld is: SAMEN SPELEN en SAMEN-WERKEN.

Doelen voor de leerlingen zijn:

 • de kinderen zijn graag op school
 • de kinderen voelen zich veilig
 • het beste in het kind komt naar boven
 • de kinderen hebben respect
 • ze zijn sociaal vaardig
 • ze kunnen vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen
 • de kinderen zijn vaardig en hebben de benodigde kennis
 • de kinderen zijn toegerust op vervolgopleiding, maatschappij, het leven


Prioriteiten
- begrijpend lezen en begrijpend luisteren
- bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen
- implementatie van herstelgesprekken
- wereldoriëntatie geïntegreerd (onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren)
- doorontwikkelen van de Maatwerkplek in het kader van Passend Onderwijs
- digitale adaptieve programma's
- ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
- kindgesprekken
- voor- en vroegschoolse educatie i.s.m. de peuteropvang